Koolituste kvaliteedi tagamise aluseid

Eestikeelne versioon

Astrec Baltic OÜ koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1 Astrec Baltic OÜ (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.
1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.
1.3 Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades:
1.3.1. Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
1.3.2. Elektroonika ja automaaatika
1.3.3. Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
2.2. Koolitaja ruumid asuvad aadressil Valukoja 8/2, Tallinn. Õpperuumi sisustusse kuuluvad korralik valgustus, õppelauad-toolid, arvuti, valgetahvel ja kõik vajalikud õppevahendid ning seadmed.
2.3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks parendatakse ruumide sisseseadet ja kaasajastatakse kasutatavaid õppevahendeid ning seadmeid pidevalt vastavalt vajadusele.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.
3.2 Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
3.2.1. õppekava nimetus;
3.2.2. õppekavarühm;
3.2.3. õpiväljundid;
3.2.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
3.2.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
3.2.6. õppe sisu;
3.2.7. õppekeskkonna kirjeldus;
3.2.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
3.2.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
3.2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.
3.3. Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.
3.4. Avatud koolituste kinnitatud õppekavad avalikustatakse asutuse veebilehel. Õppekavade kvaliteedi tagamiseks vaadatakse õppekavad üle kord aastas ja tehakse vajadusel muudatusi. Samuti tehakse vajadusel muudatusi õpilastelt saadud tagasiside põhjal.

4. Õpetajate kvaliteedi tagamise alused
4.1. Kõigil koolitajatel on olemas koolituse läbiviimiseks sobiv kvalifikatsioon ning töökogemus vastava ala tootjate partnerina. Kõik koolitajad on spetsialistid, kes õpisituatsioonis suudavad oma teadmistega toetada täiskasvanute õppimist ja enesearendust.
4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.
4.3 Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel leitakse koostöös õpetajaga tekkinud kitsaskohtadele lahendused.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.
5.1. Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.
5.2. Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel või korralduses.

Astrec Baltic OÜ Tallinn, 1. juuli 2022